سازمان امور مالیاتی

فهرست منابع پیشنهادی قوانین و مقررات مالیاتی ویژه آزمون تعیین سطح

 • ردیف

  عنوان تالیف

  نام مولف

  سال انتشار

  نام موسسه نشر

  1

  قانون مالیات های مستقیم

  پناهی، محمد قاسم

  1394

  انتشارات بلاغ دانش

  2

  مجموعه قوانین مالیاتی

  برزگری، محمد-

  رجب پور، علیرضا

  1396-چاپ سوم

  ترمه

  3

  مجموعه کامل قوانین و مقررات مالیاتی شامل 200 نکته کاربردی

  زارع مقدم، احمد

  1395

  جاودانه

  4

  مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

  آخوندی، احمد

  1396

  سخنوران

  5

  آیین دادرسی مالیاتی

  طاهری تاری، میرمحسن

  1394

  شهر دانش

  6

  حسابرسی مالیاتی

  بیک پور، محمد علی

  1386

  دانشکده اموراقتصادی

  7

  قوانین ومقررات مالیاتی بارویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی

  اخوندی، احمد

  1396

  سخنوران

  8

  قانون مالیات های مستقیم

  معاونت پژوهش و امور بین الملل

  1395

  فدک ایساتیس

  9

  حسابرسی و حسابداری مالیاتی

  آخوندی، احمد

  1395

  سخنوران

  10

  نحوه محاسبه مالیات حقوق

  برزگری، محمد-

  عبدی ،محمدرضا

  1393

  کیومرث

  11

  هزینه های قابل قبول

  برزگری، محمد

  1395

  کیومرث

  12

  مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

  رستمی، فرزاد

  1396

  سخنوران

   

  دفتر آموزش 

  سازمان امور مالیاتی کشور